AVÍS LEGAL

L’objecte d’aquest document és posar a la disposició dels usuaris la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Surf Engineering, S.L. És important que l’usuari del nostre lloc web conegui aquests termes abans de continuar la navegació.

Surf Engineering, S.L., responsable d’aquesta web, es compromet a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

Aquesta web compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del responsable
Identitat del Responsable: Surf Engineering, S.L.
Nomeni comercial: Surf Engineering, S.L.
CIF: B64217631
Adreça: C/Portugal 29 local 1, 08027 Barcelona.
Correu electrònic: comunicacion@surfensl.com.

Condicions generals d’ús
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable, i acceptant sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment en el lloc web.

Surf Engineering, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Les presents Condicions Generals regulen l’ús, fins i tot el mer accés, de totes les pàgines web que integren el lloc web de Surf Engineering, S.L., inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Protecció de dades personals
Llegir document Política de Privadesa disponible en el nostre lloc web.

Compromisos i obligacions dels usuaris
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de Surf Engineering, S.L. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web de Surf Engineering, S.L.

L’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta o acció durant la utilització de la web que pugui danyar la imatge, interessos i els drets de Surf Engineering, S.L. o de tercers o que pugui provocar que el lloc web de Surf Engineering, S.L. no funcioni correctament.

L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, Surf Engineering, S.L. no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements que poden provocar danys.

Anuncis patrocinats i publicitat
Aquesta web podria oferir als usuaris continguts patrocinats i anuncis.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de Surf Engineering, S.L. Surf Engineering, S.L. no serà responsable que, una vegada donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest lloc web s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o la tercera persona. L’usuari sap i accepta que Surf Engineering, S.L. únicament actua com a llit o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest lloc web.

Mesures de seguretat
Les dades personals comunicats per l’usuari a Surf Engineering, S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Surf Engineering, S.L.

Surf Engineering, S.L. assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades.

Surf Engineering, S.L. utilitza el protocol https que garanteix un canal segur, transmetent les dades de forma xifrada. D’aquesta forma es garanteixen les millors condicions de seguretat per la salvaguardar la confidencialitat dels usuaris.

Reclamacions
Surf Engineering, S.L. informa que existeixen fulles de reclamació a la disposició d’usuaris i clients.

L’usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant la seva la fulla de reclamació que existeixen en Surf Engineering, S.L. a la seva disposició o enviant un missatge de correu electrònic a lopd@surfensl.com indicant el seu nom i cognoms, el producte/servei adquirit i/o exposant els motius de la seva reclamació.

La reclamació podrà ser notificada per l’usuari a través de correu electrònic (comunicacion@surfensl.com) o per correu postal dirigit a Surf Engineering, S.L., C/Portugal 29, local 1 08027 Barcelona.

Formulari de reclamació:

A l’atenció de: Surf Engineering, S.L.

Adreça: C/Portugal 29 local 1, 08027 Barcelona.

E-mail: comunicacion@surfensl.com.

Nom de l’usuari/empresa:

Domicili de l’usuari/empresa:

Data:

Motiu de la reclamació:

Signatura de l’usuari (Solament si es presenta en suport paper)

Resolució de conflictes
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de Surf Engineering, S.L. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial, en els articles 8 i 32.1, així com inscrits en els registres públics corresponents.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Surf Engineering, S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Surf Engineering, S.L. indicant les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits (en cas que la reclamació la present un tercer diferent del propi interessat s’haurà d’indicar la representació amb la qual actua), indicar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la ubicació en el lloc web, haurà d’acreditar els drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

Enllaços externs
En el lloc web de Surf Engineering, S.L. es proporcionen enllaços a llocs web propis (Eines) i uns altres amb continguts que són propietat de tercers (Contingut d’altres pàgines web)

Aquests enllaços s’ofereixen a l’usuari amb l’únic objecte de facilitar-li l’accés a aquests enllaços. Surf Engineering, S.L. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari a causa de l’accés a aquests enllaços. La informació que es proporcioni en aquests llocs, patrocinats o no, està subjecta a les polítiques de privadesa que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privadesa.

Surf Engineering, S.L. haurà d’autoritzar expressament al fet que l’usuari o tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, per tant, l’usuari/tercer que es proposi establir qualsevol tipus d’enllaç al lloc web de Surf Engineering, S.L. haurà d’obtenir aquesta autorització. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Surf Engineering, S.L. i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Surf Engineering, S.L. dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris
En els llocs web de Surf Engineering, S.L. en els quals es permeti realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes s’aplicaran les següents condicions per a la supressió dels mateixos per part dels administradors de la web:

Si els comentaris no estan relacionats amb la temàtica del lloc web, inclouen difamacions, insults, greuges, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a tercers.
Si contenen informació personal (Per exemple; domicilis privats, telèfons, email) que vulnerin la política de protecció de dades de Surf Engineering, S.L.

 • Si els comentaris els realitza una mateixa persona amb diferents identificacions (usuari, sobrenom).
 • Si contenen informació que resulti òbviament enganyosa o falsa.
 • Si s’han creat solament per promocionar una web, persona o col·lectiu.
 • Si pot ser considerat Spam.
 • Si són anònims.

Exclusió de garanties i responsable
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Surf Engineering, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser causats per:

 • Falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web o dels seus serveis i continguts.
 • Existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • Ús il·legal, il·lícit, negligent, fraudulent, indegut o contrari a aquest Avís Legal.
 • Falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Contacte
En cas de qualsevol dubte per part de l’usuari sobre aquestes condicions legals o si desitja realitzar algun comentari referent al lloc web de Surf Engineering, S.L., preguem l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça comunicacion@surfensl.com.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Aquest Avís sobre privadesa descriu els procediments que seguim per recopilar, utilitzar, divulgar, conservar i protegir les teves dades personals.

Principis

Per a Surf Engineering, S.L. la protecció de dades personals dels usuaris és una prioritat per tant volem informar-te que aquesta web garanteix els teus drets.

Tret que sigui realment necessari per prestar els serveis requerits, mai sol·licitem informació personal.
Excepte para el compliment de la llei o en el cas que s’hagi atorgat autorització per part de l’interessat mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú.
Les dades personals no s’utilitzen mai amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privadesa.
En funció d’exigències legislatives o autorregulació, la nostra Política de Privadesa podria variar, per aquest motiu aconsellem als nostres usuaris que la revisin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Menors d’edat

En cap cas es recaptaran dades de situació professional, econòmica, o relatius a la intimitat d’altres membres de la família sense el consentiment dels pares o tutors per al cas dels menors de tretze anys.

Si has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares i ets menor de tretze anys no has de registrar-te com a usuari i/o no has de facilitar les teves dades de contacte mitjançant els nostres formularis.

Regulacions legals acolliments per aquesta web
Surf Engineering ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les dades personals
Identitat del Responsable: Surf Engineering, S.L.
Nomeni comercial: Surf Engineering, S.L.
CIF: B64217631
Adreça: C/Portugal 29 local 1, 08027 Barcelona.
Correu electrònic: comunicacion@surfensl.com.
Activitat Serveis d’enginyeria CAD.
Les dades enviades a través dels formularis del lloc web rebran el tractament de dades de “Usuaris web i clients”, tal com està previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat.

S’implementen totes les mesures organitzatives de seguretat i tècniques establertes en la legislació vigent.

Obtenció de dades

Les dades personals s’obtenen de:

 • Formulari de contacte.
 • Formulari d’ocupació.

Drets en facilitar les dades

 • Els interessats podran sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Els interessats podran sol·licitar la rectificació de dades inexactes
 • Els interessats podran sol·licitar la supressió de les seves dades, per exemple; quan ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser captats.
 • Els interessats podran en determinades circumstàncies sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas les dades seran conservades per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Surf Engineering, S.L. excepte per motius legítims i imperiosos, deixarà de tractar les dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular dels interessats.
  Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades.
  Si els interessats consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen infringeix el Reglament tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que actua com l’autoritat de control.

Finalitat del tractament

Quan un usuari es connecta a aquesta web per enviar un missatge de correu electrònic al titular o realitzar alguna contractació està facilitant informació de caràcter personal de la qual Surf Engineering, S.L. és responsable. La informació facilitada pot incloure l’adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació. Quan l’usuari facilita aquesta informació dóna el seu consentiment perquè pugui ser recopilada, gestionada, emmagatzemada i utilitzada per Surf Engineering, S.L. tal com està descrit en la present Política de Privadesa i en l’Avís Legal.

Sistemes de captura d’informació disponibles en aquest lloc web, mitjançant els quals es realitza el tractament de la informació facilitada per les persones interessades i la seva fi:

 • Formulari de contacte: Se sol·liciten les següents dades personals: nom, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. Aquestes dades poden ser utilitzats per Surf Engineering, S.L. per respondre a les peticions d’informació, consultes i comentaris relatius a la informació inclosa a la web, el tractament de dades personals, els serveis prestats per l’empresa així com altres consultes que pugui tenir l’interessat i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Les dades facilitades estaran situats en els servidors de Strato AG(Proveïdor de hosting de Surf Engineering, S.L.) dins de la UE.
 • Formulari d’ocupació: Se sol·liciten les següents dades personals: nom, email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen diversos formularis per activar la subscripció i estan acollits dins del marc del Comitè Europeu de Protecció.

Altres finalitats del tractament de dades personals:

 • Per millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • Quan l’usuari navega en aquesta web també es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookiesdescarregades en l’ordinador de l’usuari, detallades en la política de cookies.
 • Per al desenvolupament d’eines i algorismes que ajudin a aquest lloc web a recollir amb garantia de confidencialitat les dades personals, garantint d’aquesta forma el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable.
 • A causa que Surf Engineering, S.L. pot tenir presència en xarxes socials aquest apartat serà mitjançant el qual es regirà el tractament de les dades de les persones que es facin seguidores a les pàgines oficials de Surf Engineering SL. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari dels llocs web de Surf Engineering SL. Es tractaran les dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Surf Engineering SL. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. Els perfils de seguidors a les xarxes socials no s’utilitzaran en cap cas per a l’enviament de publicitat de manera individual.
  Surf Engineering no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que permetin identificar a l’usuari, tampoc ho farà en el futur, a tercers sense consentiment previ. En alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, per a aquests casos, es requerirà el consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat d’aquesta col·laboració sempre realitzat segons els més estrictes estàndards de seguretat.Legitimació per al tractament de dades personals

El consentiment és la base legal per al tractament de les dades de l’interessat

El consentiment amb aquesta política de privadesa és requerit per realitzar comentaris o contactar en aquesta web.

L’oferta de serveis i comercial o prospectiva de productes està basada en el consentiment sol·licitat, en cap cas l’execució del contracte de subscripció quedarà condicionada per la retirada d’aquest consentiment.

La contractació de serveis i productes també, segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Temps de conservació de les dades personals
Es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

Dades de navegació
En navegar per la web de Surf Engineering, S.L. es poden recollir les següents dades no identificables:

Adreces IP, registre d’ús dels serveis i llocs, ubicació geogràfica aproximada.
Altres dades identificatives que no poden ser utilitzats per identificar a l’usuari, entre els quals estan els relacionats amb l’hàbit de navegació de l’usuari a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els serveis d’anàlisis de tercers Google Analytics i SearchConsole
Surf Engineering, S.L. usa aquesta informació per administrar el lloc, analitzar tendències, per recopilar informació demogràfica (de la base d’usuaris en el seu conjunt) i per rastrejar els moviments dels usuaris en el lloc web.

Drets de l’usuari en facilitar dades personals
Les persones interessades tenen dret a l’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals. Per exemple per rectificar dades inexactes en el cas de la rectificació o per suprimir les dades quan aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.

En qualsevol cas les persones interessades tenen dret a rebre confirmació referent a si a la web de Surf Engineering, S.L. s’estan tractant dades personals, els concerneixin o no.

Els interessats podran sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas solament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Els interessats podran, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, oposar-se al tractament de les seves dades. Excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, Surf Engineering, S.L. deixarà de tractar les dades.

L’exercici dels drets de l’interessat podrà exercir-se per correu electrònic a comunicacion@surfensl.com.
Secret i seguretat de les dades personals
Surf Engineering, S.L. es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptant totes les mesures per evitar la pèrdua, alteració, accés o tractament no autoritzat (Per exemple els protocols Https), de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

La violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers no pot ser garantida per Surf Engineering, S.L., l’empresa no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa d’Internet.

Exactitud i veracitat de les dades
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades remeses a la web de Surf Engineering, S.L., la nostra empresa queda eximida de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats i garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’autenticitat, exactitud i vigència de les dades personals facilitades. Per tant, l’usuari accepta que proporciona informació correcta i completa en els formularis de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment
L’usuari declara que accepta i consent el tractament de les dades de caràcter personal per part de Surf Engineering, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa, havent estat informat referent a les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal.

Canvis en la política de privadesa
Surf Engineering, S.L. es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. El prestador informarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials
Surf Engineering, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, d’acord amb la LSSICE. No envia correus comercials per via electrònica si no han estat prèviament autoritzats o sol·licitats per l’usuari. L’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí o notícies en els diferents formularis existents en aquesta web.

Surf Engineering, S.L. es compromet, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 24/05/2018

Uso de cookies

La presente Política de cookies de Surf Engineering («la Política de cookies») describe los distintos tipos de cookies que se utilizan en relación con el sitio web cuya propiedad y control pertenece a Surf Engineering, S.L. Esta Política de cookies te permite aceptar o rechazar cada categoría de cookies (excepto las Cookies estrictamente necesarias, que solo se podrán rechazar).Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros enviando un mensaje a info@surfensl.com, o escríbenos a: C/ Portugal, 29 local 1, 08027 Barcelona. política de cookies, pinche el enlace para mayor información.ACEPTAR

Aviso de cookies