La clau de l’èxit de Surf Engineering és el valor afegit de tots els projectes que realitzem. Els nostres professionals fan possible que les idees es converteixin en solucions pràctiques gràcies a la seva experiència i especialització; des del concepte inicial, i d’acord amb les especificacions del client, són capaços de dissenyar, construir i gestionar qualsevol repte que se’ls plantegi.

Disposem d’equips d’enginyers i tècnics amb àmplia experiència, que li permet dia a dia afrontar nous reptes amb les màximes garanties. Aquests equips poden treballar en les nostres oficines o desplaçats en les instal·lacions del client, proporcionant la màxima flexibilitat en la realització dels projectes.

Engineering

Disseny CAD

Arquitecture

Arquitectura y construcció

CAE

Simulació CAE

Ing-inversa

Enginyeria inversa

ProjectManager

Coordinació i gestió de projectes

TI

Serveis IT

plc_2

Serveis d’automatització

Sectors d’actuació

Disseny CAD (computer-aided design)

EXTERNALITZACIÓ D’ENGINYERIA

Surf Engineering ofereix serveis que s’ajusten a les necessitats de cada client amb la possibilitat de realitzar projectes clau en mà. Ens responsabilitzem de totes les fases implicades en el cicle de vida del seu producte.

 

ÀREES D’ACTUACIÓ  

Disseny industrial

Posem a la seva disposició l’experiència dels nostres equips d’estilistes, dissenyadors i projectistes per tal de que afrontin els seus projectes amb les màximes garanties. Ells mateixos li proporcionaran suport en les seves instal·lacions amb l’objectiu de que el disseny es dugui a terme segons les especificacions inicials, tot fent que vostè redueixi els processos d’enginyeria i, a més, disminueixi els seus costos.

Alguns dels serveis d’outsourcing que els nostres departaments li ofereixen són:

 1. Disseny d’estil.
 2. Renderitzat d’alta qualitat.
 3. Assistència tècnica en disseny.
 4. Disseny de producte.
 5. Disseny gràfic.
 6. Modelatge de superfícies.

 

Disseny de producte

Els serveis d’enginyeria que oferim es centren, principalment, en el disseny de components per a les indústries de l’automòbil, el ferrocarril i l’aeronàutica. Intervenim en la gestió completa dels projectes, des de la definició del concepte fins a la seva implementació industrial.

Sector automoció

Treballem en el disseny de diferents components de l’automòbil:

 1. Carrosseries i bastidors.
 2. Components interiors (consoles, panells de portes, etc.) i exteriors (spoilers, parabrises, etc.).
 3. Dispositius d’il·luminació (fars, warnings, etc.).
 4. Components electrònics i elèctrics (motors d’arrencada, alçavidres, etc.).
Automoción

Sector ferroviari

Desenvolupem projectes d’enginyeria en la indústria del ferrocarril:

 1. Components interiors (lavabos, seients, etc.) i exteriors (cabines, frontals, etc.).
 2. Estructures (bastidors, caixa de carrega, etc).
 3. Circuits de ventilació (unitats de saló i unitats de cabina).
 4. Components elèctrics i electrònics (sistemes de potència elèctrica, equips per a línies de transmissió, etc.) .
 5. Components mecànics (amortidors, bogies, etc.).
Railway

Sector aeronàutic

El nostre equip de dissenyadors té una àmplia experiència en el desenvolupament de components aeronàutics:

 1. Components interiors (cabines, lavabos, etc.) i exteriors (ales, trens d’aterratge, etc.).
 2. Estructures amb materials compostos (costelles d’ales, parts primàries i secundàries, etc.).
 3. Motors (turbines d’alta i de baixa pressió, cambres de combustió, etc.).
 4. Cablejat elèctric i components electrònics (integració de sistemes elèctrics, equipaments, etc.).

En aquests tres sectors, a més, desenvolupem un altre tipus de projectes com utillatges de control, soldadura i transport.

Aeronáuctica

Sector maquinària industrial

En Surf Engineering treballem per a aconseguir un servei complet d’Enginyeria, som experts en el desenvolupament de sistemes i processos automatitzats així com en el disseny i fabricació de maquinària especial.

Comptem amb una plantilla de personal altament qualificat, formada per enginyers i delineants, que ens permet aconseguir sempre uns resultats satisfactoris.

Dins dels serveis d’enginyeria, disseny integral i fabricació, proporcionem totes les fases de desenvolupament d’aquest.

 1. Fase d’innovació del producte.
 2. Assessorament i suporti
 3. Disseny conceptual i desenvolupament del producte.
 4. Prototips.
 5. Manuals i certificats segons normativa aplicable.
 6. Fabricació.
Maquinaria

Sector farmacèutic

En Surf Engineering treballem per a aconseguir un servei complet d’Enginyeria, som experts en el desenvolupament de plantes d’alta activitat, amb un equip d’enginyers amb coneixements específics en requeriments GMP, FDA, disseny de fluxos, enginyeria de processos, instal·lacions crítiques, instal·lacions mecàniques, arquitectura en sales netes, solucions de hvac.

Els nostres serveis es centren en:

 1. Enginyeria bàsica i de detall.
 2. Enginyeria d’execució.
 3. Serveis de qualificació i calibratge.
 4. Gestió de contractació: Direcció d’obra, acompanyament a les autoritats sanitàries, seguretat i salut, formació.

Tenim professionals amb més de 25 anys al servei de la Indústria farmacèutica, ajudem a les empreses amb solucions flexibles, adaptades als nous processos productius.

El nostre objectiu és que els medicaments reuneixin les condicions necessàries en qualitat, control i eficiència que marca la norma.

Cada projecte d’enginyeria és únic i adaptat a les necessitats de cada client.
Pharma

Disseny mecànic

El nostre equip porta més de 20 anys executant projectes mecànics. Som especialistes en el disseny de:

 1. Mecanismes cinemàtics i dinàmics.
 2. Disseny d’estructures metàl·liques
 3. Motlles i matrius.
 4. Encunys.

Disseny elèctric i electrònic

A Surf Engineering desenvolupem projectes de disseny elèctric i electrònic dels quals destaquem:

 1. Enginyeria d’alta i baixa tensió.
 2. Disseny de components electrònics.
 3. Disseny de plaques PCB.
 4. Desenvolupament de llibreries CAD d’elements PCB.
 5. Disseny layout de PCB.
 6. Predissenys i estudis de viabilitat.
 7. Gestió de projectes de disseny electrònic.
 8. Compliment de la normativa EMC.
 9. Serveis d’autòmats programables PLC amb els diferents llenguatges de programació.

Sector naval

En Surf Engineering desenvolupem projectes des dels seus inicis (avantprojecte, enginyeria bàsica i SAFETY) fins a el  desenvolupament complet de les diferents disciplines d’enginyeria naval (estructura, armament, sistemes, fluids o enginyeria de cicle de vida). A més, posseïm de personal altament qualificat en la gestió de la producció, gestió de la qualitat i proves tests.

Realitzem projectes de tota mena de vaixells, tant militars com civils, unitats i estructures offshore . Per a això, utilitzem les eines de programari d’última generació més utilitzades en el mercat. El nostre equip d’enginyers i tècnics posseeix àmplia experiència en el maneig de normativa SCC i estàndards militars nacionals i internacionals.

Enginyeria de disseny de vaixells

Comptem amb professionals amb més de 20 anys d’experiència en el disseny de tot tipus de vaixells, tant de transport de persones i mercaderies, gaseros, petroliers, dragues, remolcadors, plataformes offshore, vaixells de suport, militars i vaixells plataforma.

Els serveis que realitzem es componen del següents aspectes:

 1. Desenvolupem estudis preliminars, càlculs estructurals, informes d’estabilitat, enginyeria bàsica i de detall, documents de fabricació, aixecament estructural, casc, xarxa amb fotogrametria, assistència en la construcció i seguiment del procés.Realitzem estudis de recondicionament i integració de nous equips en vaixells de prospecció sísmica.
 2. Realitzem estudis d’integració, coordinació i arquitectura estructural en les cobertes exteriors de les embarcacions.
Naval

Sector Eòlic

Els nostres professionals treballen en projectes relacionats amb el disseny, la producció, el transport i la distribució d’energia, recolzant als nostres clients al llarg del cicle de vida del producte (disseny, construcció, posada en marxa, operació, manteniment i desmantellament).

Serveis d’enginyeria en el sector eòlic:

 1. Disseny de producte i infraestructures
 2. Càlculs
 3. Instal·lació general
 4. Electrotècnica-corrents de gran amperatge
 5. Processos
 6. Màquines giratòries
 7. Estructures metàl·liques
Eólico

Sector Defensa

La divisió de Defensa i Seguretat treballa en projectes d’alt desenvolupament tecnològic, qualitat i eficiència. La companyia ofereix serveis d’enginyeria, disseny, subministrament, posada en marxa,  per a una àmplia gamma de sistemes de seguretat i defensa.

Surf Engineering proporciona solucionis clau en mà tenint en compte les necessitats específiques del client, recolzades per l’experiència d’un equip altament qualificat que treballa en cadascuna de les nostres àrees d’experiència (mecànica, hidràulica, pneumàtica, electricitat, sistemes de control, programari, etc.). El nostre equip compta amb una alta experiència laboral en aquest sector.

Serveis d’enginyeria en el sector defensa:

3. Desenvolupament avançat

Enginyeria de satèl·lits i llançadors.
Enginyeria de sistemes.
Enginyeria mecànica
Enginyeria elèctrica
Hardware y software.
Fabricació 4.0.
Qualitat (simulació, bancs de prova, certificació de sistemes).

2. Serveis de connectivitat

Sistemes intel·ligents i connectats
Comunicacions globals.
Innovació i disseny
Analítica.
Transformació digital.
Solucions de IoT.

3. Seguretat

DevSecOps.
Seguretat des del disseny.
Testing de seguretat.

Defensa

Arquitectura y construcció

A Surf Engineering comptem amb un equip tècnic expert que realitza projectes íntegres d’arquitectura i construcció mitjançant les gestions i direccions tècniques i executives d’obres i instal·lacions.

El nostre mètode de treball es basa a col·laborar amb els nostres clients seguint les seves directrius: es presenten les propostes inicials, després es realitzen les correccions pertinents i, prèvia aprovació del projecte, es procedeix a la seva execució.

El client disposarà d’informació sobre el seu projecte a tot moment i amb total transparència i prendrà conjuntament amb el nostre equip totes les decisions necessàries perquè aquest es dugui a terme.

Els nostres professionals estan especialitzats en la metodologia BIM ( Modelatge d’Informació de Construcció). D’aquesta forma podem generar i gestionar les dades durant tot el cicle de vida de la instal·lació en simular el projecte constructiu. Aquest procés de construcció virtual amb la metodologia BIM, permet visualitzar en tres dimensions i a l’instant el projecte, la qual cosa disminueix la pèrdua de temps i optimitza recursos en el disseny i en la construcció. Els projectes ‘as-built’ que realitzem abasten des de la geometria de l’edifici, les relacions espacials i la informació geogràfica fins a l’anàlisi de les quantitats i de les propietats dels seus components.

El nostre equip treballa utilitzant diversos programes de modelatge, per donar servei a arquitectes, enginyeries, constructores i promotores.

Metodologia BIM i projectes as-built

En el porfolio de projectes realitzats destaquen els estudis de viabilitat constructiva, el disseny de sistemes constructius industrialitzats per a producció en sèrie, la generació de models BIM AsBuilt tant d’estructures, instal·lacions i d’obra civil com l’elaboració de plànols de fabricació i assemblatge per a estructures, envolupants i construcció industrialitzada. Hem realitzat projectes d’arquitectura, enginyeria i construcció .

Construcción

Simulació CAE (Computer-Aided Engineering)

L’utilització del càlcul per elements finits permet realitzar el desenvolupament de producte d’una manera molt més eficient, amb una conseqüent reducció del temps i costos. Així mateix, l’Enginyeria assistida per ordinador CAE garanteix que el producte dissenyat compleixi amb els requeriments exigits pel client

Realitzem simulacions en les diferents etapes del desenvolupament del producte:

 1. En el procés del disseny conceptual.
 2. Una vegada acabat el disseny CAD.
 3. Durant la validació funcional.
 4. Estudis de rigidesa.
 5. Disseny estructural optimitzat per a impactes.
 6. Estudis de resistència i durabilitat.
 7. Estudi de vibracions.
 8. Impactes a baixa velocitat.
 9. Estudis de dilatacions tèrmiques.
 10. Estudis CFD.
CAE – FEA

Enginyeria inversa

L’enginyeria inversa és un procés que consisteix en dissenyar geometria CAD tot recolzant-se en un núvol de punts obtingut a partir d’un digitalitzat en 3D. El resultat final serà un fitxer CAD 3D creat amb entitats geomètriques reglades.

La gran experiència dels professionals de Surf Engineering en enginyeria inversa permet generar, amb la màxima qualitat i rapidesa, models tridimensionals a partir de les dades obtingudes del digitalitzat de qualsevol objecte físic.

Aquest servei s’utilitza per optimitzar els processos de fabricació i, a més, per generar la simulació digital i la fabricació virtual mitjançant la recuperació de superfícies, la reparació de les dades obtingudes pel digitalitzat en 3D, la modificació dels dissenys existents i el modelatge de dades en 3D.

Reverse engineering

Gestió de projectes

El propòsit d’aquest servei és que els nostres professionals s’integrin en l’equip de treball dels nostres clients per tal de liderar un projecte en comú; així, tots dos grups prendran decisions no solament en l’execució del projecte sinó també en el seu seguiment. D’altra banda, els nostres enginyers i arquitectes els proporcionaran una assistència tècnica precisa que reduirà costos i complirà amb els terminis de lliurament establerts.

Les àrees en les quals treballem són:

 

 1. Defensa activa de la inversió.
 2. Control de processos.
 3. Coneixement previ dels riscos del projecte.
 4. Definició de plans estratègics per atenuar riscos.
 5. Detecció de riscos.
Project Management

Serveis  IT

Disposem d’una àmplia oferta en serveis IT, la qual comprèn des del disseny i l’arquitectura fins a la gestió de les infraestructures tecnològiques. Per això, apliquem exhaustius processos de qualitat tant en la implantació com en la gestió integral de les infraestructures de sistemes, la seguretat i les comunicacions.

Els nostres serveis de Outsourcing IT són personalitzats i el seu objectiu és fer que cadascun dels sistemes informàtics s’adapti a les necessitats del client, aportant-li, així, un valor afegit. Això s’aconsegueix a través de la nostra dedicació, compromís i experiencia.

I.T.

Serveis  d’automatització

Automatització clau en mà

Automatitzem els seus processos, sempre treballant amb vostè, per així optimitzar-los tant tècnica com econòmicament.
Treballem en diversos sectors, la qual cosa ens permet tenir una àmplia perspectiva de les diferents tecnologies del mercat.

Enginyeria elèctrica

Desenvolupem elèctricament els seus projectes d’automatització.

Enginyeria mecànica

La nostra experiència en automatització i robotització ens permet realitzar projectes d’enginyeria simplificant el resultat final.

Programació de PLC

Programem els principals PLC del mercat.

Programació de robots

Un gran nombre d’instal·lacions i programacions de robots valida la nostra experiència. A més, hem implementat tecnologies robotitzades de tall, soldadura, manipulació i pintura en les instal·lacions dels nostres clients.

Sistemes SCADA

Monitoritzem i controlem solucions d’automatització amb els sistemes SCADA existents al mercat: SIEMENS, WONDERWARE i WIZCON.

Simulació

Validem els seus processos abans d’implementar-los en fàbrica, usant les eines de fabricació virtual més potents (TECNOMATIX, DELMIA, CIMSTATION).

Assistència tècnica

L’acompanyem durant tota l’optimització de les línies que desenvolupem. Així mateix, absorbim els seves puntes de treball amb el nostre personal experimentat.

Automatización

Uso de cookies

La presente Política de cookies de Surf Engineering («la Política de cookies») describe los distintos tipos de cookies que se utilizan en relación con el sitio web cuya propiedad y control pertenece a Surf Engineering, S.L. Esta Política de cookies te permite aceptar o rechazar cada categoría de cookies (excepto las Cookies estrictamente necesarias, que solo se podrán rechazar).Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros enviando un mensaje a info@surfensl.com, o escríbenos a: C/ Portugal, 29 local 1, 08027 Barcelona. política de cookies, pinche el enlace para mayor información.ACEPTAR

Aviso de cookies